Privacy Verklaring

Privacy statement

  • Verwerker: BMD Advies Noord Nederland BV; Lorentzpark 20, 9351 VJ Leek; directeur: Dhr. P.F. van Benthem.
  • Bedrijven: alle bedrijven die voor BMD Advies van belang zijn met het oog op acquisitie en relatiebeheer. Gegevens die worden geregistreerd zijn voor alle adviseurs van BMD in te zien. Het betreft voornamelijk algemene gegevens. Een groot deel van deze gegevens zijn openbaar via eigen bedrijfswebsites te vinden zoals adres, telefoonnummers en mailadressen.
  • Klant/deelnemer: bedrijf en directeur of tekenbevoegde die de offerte ondertekend. Na opdrachtverlening zijn alle bij BMD bekende contactpersonen (inhoudelijk, administratief en beleidsmatig) in te zien door alle adviseurs van BMD.
  • Contactpersonen: van een bedrijf of een klant/deelnemer kan aanvullende info van personen worden geregistreerd om rechtstreeks contact te kunnen hebben over projecten of voor acquisitie en relatiebeheer. Het gaat voornamelijk om algemene gegevens zoals NAW van het betrokken bedrijf.
  • Een offerte kan uitgedaan worden voor een opdracht door de BV van BMD of voor deelnemersschap in de Stichting BMD.

Identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

directeur: Dhr. P.F. van Benthem

BMD Advies Noord Nederland BV; Lorentzpark 20, 9351 VJ Leek

De doeleinden en rechtsgrond van de verwerking,

De gegevens worden in hoofdzaak gebruikt voor het uitvoeren van de opdracht die de klant/deelnemer aan BMD geeft. Dit is beschreven in de opdrachtbevestiging (offerte) en/of deelnemersovereenkomst.

Uw gegevens worden door BMD gebruikt voor post- en factuurverzending. Daarnaast zijn gegevens nodig voor onderlinge contacten zoals plannen van afspraken, (telefonisch) overleg, bespreken concepten (per mail of per telefoon).

Algemene gegevens van bedrijven gebruikt BMD Advies voor acquisitie en relatiebeheer. Gesprekverslagen of gebeurtenissen worden vastgelegd.

Algemene persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het aanbieden van andere diensten van BMD (zoals bijv. cursussen en bijeenkomsten) en relatiebeheer. Dit gebeurt per telefoon, per post of per mail. BMD verstrekt geen gegevens aan derden.

De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens.

De gegevens gebruikt BMD binnen de eigen organisatie. Met leveranciers voor administratie, ICT zaken en overige ondersteuning is – indien van toepassing – een verwerkersovereenkomst gesloten. Wanneer het nodig is om via een derde partij gegevens te verwerken bijv. bij verwerking van enquêtes t.b.v. een Risico-inventarisatie & -evaluatie, dan wordt dat apart beschreven in de opdracht en zonodig voorzien van een verwerkingsovereenkomst.

De bewaartermijn van de gegevens.

Na afronding van een opdracht of beëindiging van een contract worden papieren archiefstukken 8 jaar bewaard. Na 8 jaar zoekt BMD Advies contact met de klant of deze de stukken wil ontvangen voor eigen archief of worden deze stukken ter vernietiging aangeboden aan een erkende verwerker. Digitale stukken/gegvens worden langer bewaard. Deze zijn altijd op te vragen door de klant/deelnemer.

De rechten van de betrokkene.

Zoals vastgelegd in de AVG heeft de klant/deelnemer het recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonlijke gegevens. Het recht, om:

1 de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking in te kunnen trekken op enig moment;

2 een klacht in te dienen bij de relevante privacytoezichthouder;

3 toelichting op het of en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt.

Als de gegevens van een andere organisatie zijn verkregen.

Alleen wanneer gegevens via een ander organisatie worden verkregen door inkoop, vermeldt BMD Advies de bron waar de (persoons)gegevens vandaan komen in een disclaimer. Dit is het geval bij bijv. inkoop via KvK. Gegevens via algemeen openbare bronnen zoals via Internet (LinkedIn, telefoonboek, website van bedrijven enz.) worden niet nader geduid.