Bodem risico analyse

Soms worden in een inrichting stoffen gebruikt die van oorsprong niet in de bodem thuishoren. Een bodemrisico analyse wordt vaak uitgevoerd bij het aanvragen van een milieuvergunning, op basis van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) bedrijfsmatige activiteiten. Het maatregelenniveau is gericht op het tegengaan van bodemverontreiniging bij de normale bedrijfsvoering.

Bodem bedreigende activiteiten

Eerst wordt onderzocht of en welke mogelijk bodembedreigende activiteiten plaatsvinden en welke voorzieningen of organisatorische maatregelen er al zijn (voorbeelden zijn vloeistofdichte vloeren of lekbakken) om bodemverontreiniging te voorkomen. Na de inventarisatie wordt op basis van de NRB de emissiescore bepaald in een bodemrisico document. Naar aanleiding van deze scores kunnen er verbeterpunten en maatregelen worden besproken en uitgevoerd worden. Onderdeel van deze acties is in ieder geval het opstellen van een bodembeheersplan waardoor u uw voorziening goed op orde houdt.

Gevolgen bodemverontreiniging

Wanneer er bodemverontreiniging wordt geconstateerd kan dit leiden tot saneringsproblemen en de financiële consequenties voor uw bedrijf. Door aan de voorkant aandacht te besteden aan de NRB, kunnen op tijd maatregelen worden getroffen die deze problemen kunnen voorkomen.

 

Meer weten over bodemonderzoek en een bodembeheersplan? Neem contact op met ons via 0594-280130 of mail naar info@bmdadviesnoord.nl