Warmtestralingsbelasting / plasbrandberekening

Het aantal onbemande tankstations is de afgelopen jaren sterk in aantal gestegen. Doordat deze veelal in of nabij de bebouwde kom liggen zijn ze op basis van het Besluit omgevingsrecht vergunningsplichtig als ze op minder dan 20 meter afstand liggen van (beperkt) kwetsbare objecten, zoals woningen van derden, winkels en scholen. Als de genoemde afstand kleiner dan 20 meter is kan het bevoegd gezag de vergunning alleen verlenen onder bepaalde voorwaarden.

Eén van deze voorwaarden is het opstellen van een kwantitatieve risicoberekening van de risico’s van een plasbrand bij het tankstation. Hiermee verkrijgt men inzicht in de veiligheidsrisico’s vanuit het (onbemande) tankstation. BMD Advies Noord Nederland voert deze warmtestralingsberekeningen / plasbrandberekeningen uit.