Stikstofdepositie – AERIUS Calculator

Stikstofproblematiek, stikstofdepositie, stikstofcrisis… Dit zijn woorden die de laatste tijd voor ophef zorgen omdat de vergunningverlening voor verschillende nieuwe (bouw)projecten is stilgelegd. Waarom is dit nu ineens zo’n probleem?

Achtergrond

Onze lucht bestaat voor ongeveer 80% uit stikstof (N2) dat geen nadelige effecten heeft. Maar wanneer stikstof in de vorm van stikstofoxiden (NOx) of ammoniak (NH3) in onze lucht komt, wordt dit in de atmosfeer omgezet tot zwavelzuur (H2SO4) en salpeterzuur (HNO3). Deze stoffen kunnen neerslaan in de vorm van zure regen (ook wel depositie). Als dit boven een natuurgebied plaatsvindt dan is er sprake van een verzuring en verrijking van dit natuurgebied. Door depositie van stikstof op een natuurgebied kunnen bepaalde soorten uit dat natuurgebied verdwijnen en wordt de specifieke biodiversiteit van dat natuurgebied aangetast. In een dergelijk geval worden daarmee de beheersdoelstellingen van zo’n beschermd gebied niet gehaald. Dit is in dan in strijd met de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000 gebied.

Nederland kent als dichtbevolkt land een hoge stikstofdepositie per hectare. In Europees verband was per land een plafond afgesproken (National Emission Ceiling). Nederland heeft voldaan aan dat plafond; inmiddels is de uitstoot met meer dan 60% teruggedrongen. Waarom is dan de PAS verworpen? Dat komt omdat de gebieden in Nederland al hoog belast waren afgezet tegen de beheersdoelen. Dat betekende dat er vrijwel geen enkele ontwikkeling meer mogelijk was, alleen maar reductie. Om economische redenen is gekozen om een programma te ontwikkelen dat een zogenoemde vrije ruimte toekende aan projecten op basis van aangenomen afname van stikstofemissie. En die aanname heeft de Raad van State verworpen.

Na het verwerpen van de PAS (programmatische aanpak stikstof) door de Raad van State kunnen toenames in stikstofdepositie als gevolg van activiteiten van projecten niet meer zomaar worden toegestaan. Om toestemming te verkrijgen wordt nu gebruik gemaakt van een beslisboom voor “toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten” (https://vng.nl/files/vng/roh001-beslisboom-191004-wt.pdf). Deze beslisboom geeft aan dat voor elk project de stikstofdepositie moet worden bepaald met het rekenprogramma AERIUS.

In het AERIUS rekenprogramma kunnen diverse emissiebronnen worden ingevoerd. Op basis van de jaaremissie van alle bronnen en andere eigenschappen als uitstoothoogte en warmte-inhoud kan het AERIUS model bepalen wat de depositie van stikstof is op een natuurgebied uitgedrukt in mol/hectare/jaar.

BMD Advies volgt de ontwikkelingen rondom de stikstofdepositie en Wet natuurbescherming nauwlettend. Ook kunnen wij de berekeningen voor u uitvoeren met behulp van AERIUS Calculator en u ondersteunen met vragen rondom alternatieven zoals interne saldering.

Klik hier voor informatie over Aerius Workshop