Milieurisicoanalyse (MRA): Proteus

Als gevolg van het steeds verder terug dringen van emissies door reguliere lozingen is het aandeel van onvoorziene lozingen in de totale emissie vanuit de industrie evenredig groter geworden. Door calamiteiten zoals bij Sandoz (1986) of ChemiePack (2011), is de aandacht hiervoor verscherpt. Uitgangspunt is dat de (milieu-)risico’s als gevolg van onvoorziene lozingen van waterbezwaarlijke stoffen, voor het oppervlakte water moeten worden vermeden. Deze (milieu-)risico’s worden in kaart gebracht met het opstellen van een milieurisicoanalyse (MRA).

Aan de hand van een systematiek wordt getoetst of er een beschrijving van de risico’s van onvoorziene lozingen wordt verlangd. Deze systematiek is opgenomen in de bijlage van het rapport Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen (Februari 2000), van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW).

Voor het opstellen van een MRA gebruikt BMD Advies Noord Nederland het model Proteus III. Zo kunnen wij risicovolle stoffen en/of installaties inventariseren en restrisico’s modelleren. Deze restrisico’s worden vervolgens beoordeeld aan de hand van de relevante beoordelingskaders.