Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu en wordt geregeld vanuit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het aanvragen van een omgevingsvergunning is vaak een complex traject. BMD Advies neemt de zorg hiervoor graag uit handen door op te treden als projectbegeleider.

 Een omgevingsvergunning aanvragen?

Het aanvragen van een omgevingsvergunning is complex, vergt een goede voorbereiding en strakke leiding. Een verkeerde aanpak kan ingrijpende gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering, de vereiste investeringen en de vergunningprocedure. BMD-adviseurs zijn ervaren projectmanagers, die het hele proces in goede banen kunnen leiden.

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning kijkt uw BMD-adviseur niet alleen naar de huidige situatie, maar houdt ook de toekomst in het oog. Door in een aanvraag omgevingsvergunning rekening te houden met eventuele uitbreidingsplannen, hoeft u niet bij elke verandering een nieuwe vergunning aan te vragen.

Werkbare vergunning

Op basis van de vergunningaanvraag wordt een beschikking afgegeven die uit vergunningvoorschriften en een considerans (overwegingen) bestaat. Uw BMD-adviseur toetst de (ontwerp)beschikking en bijbehorende voorschriften nauwkeurig en kijkt daarbij of de eisen redelijk zijn. Dit is immers het moment om knelpunten te signaleren en eventuele zienswijzen in te dienen. Zo wordt voorkomen dat u later een onwerkbare vergunning heeft. Als de vergunning is afgegeven, ondersteunt BMD Advies u uiteraard bij het succesvol implementeren van de vergunningvoorschriften.

Bezwaarprocedures

BMD-adviseurs zetten altijd in op het voorkomen van bezwaar- en beroepsprocedures. Toch kan het voorkomen dat een bedrijf en het bevoegd gezag het niet eens worden over vergunningvoorschriften of bestemmingsplannen. Tot en met de Raad van State kan BMD Advies ondersteuning bieden bij deze procedures. Wanneer het aankomt op een juridisch geschil, heeft BMD Advies ook een juridisch adviseur in huis.

Ruimtelijke onderbouwing

Als u plannen heeft om een project te realiseren, dan is één van de toetsingskaders het daar geldende bestemmingsplan. Als uw project niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan, dan kunt u via een omgevingsvergunning een afwijking van het bestemmingsplan aanvragen, waarbij getoetst wordt of er met de realisatie van uw project sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Voor de realisatie van uw project is het ook mogelijk om een procedure tot wijziging van het bestemmingsplan te starten op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Het is afhankelijk van de aard en omvang van de strijdigheid met het bestemmingsplan, welke planologische procedure hiervoor gevolgd moet worden en welke stukken u hiervoor moet aanleveren. Een ruimtelijke onderbouwing beschrijft uw project in relatie tot de geldende wet- en regelgeving en de omgevingsaspecten in de omgeving van de beoogde locatie. Hierbij kunt u denken aan geluid, bodem, ecologie, cultuurhistorie, archeologie e.a.  BMD Advies helpt u graag met het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing en biedt ondersteuning bij de nodige onderzoeken.

Meer informatie over omgevingsvergunning en activiteiten vindt u op onze Factsheet