Bedrijfscontinuïteitsplan

Veel bedrijven hebben een bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan opgesteld. Dit plan richt zich met name op een voortvarende en adequate actie na het zich voordoen van een incident of calamiteit. Het richt zich op behoudt van mens, milieu en opstal. Maar als dan de eerste hulp is verleend, de brand is geblust kunt u dan ongestoord verder met de bedrijfsvoering? Voor die situaties waar dit niet, naar verwachting, niet het geval zou zijn wordt het bedrijfscontinuïteitsplan geschreven.

In dit bedrijfscontinuïteitsplan wordt aandacht geschonken aan de vraag: “wat te doen tijdens of na een calamiteit”.  De bedrijfsprocessen en het produceren van producten moet zo snel mogelijk weer van start kunnen gaan na een calamiteit. Zoals eerder gesteld op de vraag: “wat te doen bij een calamiteit?” wordt ook antwoord gegeven, echter is dat geen onderdeel van een bedrijfscontinuïteitsplan maar van een calamiteitenplan/ bedrijfsnoodplan

Doel
Het bedrijfscontinuïteitsplan is een middel om de bedrijfsvoering op calamiteiten voor te bereiden. Het heeft tot doel calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen en schade zoveel mogelijk te beperken, om optimale veiligheid te bieden voor bezoekers en medewerkers en om zo snel mogelijk weer verder te gaan met het produceren van producten. Het is tevens een instrument waarmee gestructureerd opgetreden kan worden in geval van nood. Daarvoor is aan de ene kant nodig dat medewerkers weten wat hun te doen staat, mocht zich een noodsituatie voordoen; aan de andere kant moet duidelijke afspraken met externe organisaties worden gemaakt en (schriftelijk) worden vastgelegd over wanneer en hoe ze optreden.

Het bedrijfscontinuïteitsplan treedt in werking wanneer er kritische bedrijfsprocessen verstoort worden en er maatregelen getroffen dienen te worden om deze weer te activeren. Door het plan actueel te houden en invoeren van het plan in de organisatie wordt bovendien voortdurend de aandacht gevestigd op de veiligheidszorg.

Methodiek
In het bedrijfscontinuïteitsplan wordt er een risicoanalyse gedaan voor zowel de externe calamiteiten (natuurrampen, problemen met leveranciers of uitkomsten van een onderzoek) als de interne calamiteiten (brand, explosie of ziekte van personeelsleden) analyse gedaan worden. Met de uitkomsten van de analyse (risicogetal) kunnen risico’s een prioriteit krijgen. Op basis van de prioriteit kan vervolgens een keuze worden gemaakt welke risicovolle gebeurtenissen in scenario’s moeten worden uitgewerkt om preventie maatregelen te kunnen nemen en, bij het zich voordoen van de gebeurtenis adequaat te kunnen handelen en de bedrijfsvoering te kunnen doorzetten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gewerkt volgens de norm  NEN-EN-ISO 22301:2014 en “Maatschappelijke veiligheid – Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit – Eisen”

 

Voor meer informatie: lees onze Whitepaper Bedrijfscontinuïteitsmanagement