QRA: kwantitatieve risicoanalyse

Productie, gebruik en laden en lossen van gevaarlijke stoffen brengen risico’s met zich mee. Wanneer deze risico’s zo groot zijn dat een ongeluk veel impact op de directe omgeving kan hebben, krijgen bedrijven te maken met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Hierin is vastgelegd welke categorieën bedrijven rekening moeten houden met een bepaalde risicoafstand. Logischerwijs vallen ook Brzo-bedrijven onder dit besluit. In sommige gevallen moet een risicocontour berekend worden, door middel van een kwantitatieve risicoanalyse, ofwel een QRA.

De risicoafstand wordt vastgelegd in een risicocontour. Binnen deze contour mogen geen ‘kwetsbare objecten’ liggen, zoals een woonhuis, school of zorginstelling. Er gelden aparte regels voor ‘beperkt kwetsbare objecten’ zoals bedrijfsgebouwen.

Het Bevi maakt onderscheid tussen ‘categoriale’ en ‘niet-categoriale’ bedrijven. Bij categoriale bedrijven gelden vaste risicocontouren, omdat zij bijvoorbeeld over een ammoniakkoelinstallatie of propaantank beschikken. Bij de niet-categoriale bedrijven moet de risicocontour berekend worden, door middel van een kwantitatieve risicoanalyse, ofwel een QRA.

Met het bij wet voorgeschreven rekenmodel Safeti-NL worden de risico’s bepaald. Dit rekenmodel mag alleen gebruikt worden nadat een speciale opleiding is doorlopen. Het belang is dan ook groot: op basis van de QRA’s worden bestuurlijke besluiten genomen met belangrijke consequenties voor de bescherming en veiligheid van burgers, de industrie en voor de ruimtelijke ordening.

Onze adviseur toetst of uw bedrijf onder het Bevi valt en zo ja, onder welke categorie. Daarnaast mogen verschillende BMD-adviseurs een QRA opstellen.