Blootstelling beoordelen

Gevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen acute en chronische effecten hebben. De acute gevaren springen vaak meer in het oog: brand- en explosiegevaar, vergiftiging en verstikking. De gevaren met een effect op lange termijn kunnen echter minstens even ernstige gevolgen hebben. De beoordeling van blootstelling hieraan is dus van groot belang.

Als er binnen uw bedrijf gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen, wilt u niet alleen zelf dat uw medewerkers geen risico lopen, de wet verplicht u ook hiervoor te zorgen. Daarom zijn een actueel register gevaarlijke stoffen en een periodieke beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen wettelijk vereist. Daarbij worden de risico’s geïnventariseerd, het effect op de gezondheid bepaald en aan de hand daarvan doeltreffende maatregelen genomen.

Onze adviseur ondersteunt u graag bij het opzetten van een stoffenmanagementsysteem, eventueel met behulp van een softwarepakket (Toxic.nl) en het uitvoeren van de periodieke beoordeling blootstelling gevaarlijke stoffen met behulp van geaccepteerde beoordelingsmodellen, zoals Stoffenmanager, ChemRade of Advanced Reach Tool.

Daarnaast voeren wij diverse blootstellingsmetingen uit, volgens de NEN 689. Wanneer de mate van blootstelling boven de toegestane grenswaarde uitkomt, helpen wij u bij het treffen van de juiste maatregelen.

Naast de beoordeling van blootstelling gevaarlijke stoffen kan BMD u ook helpen bij het doen van blootstellingsonderzoek en/of metingen naar:

  • Geluid
  • Licht
  • Trillingen
  • Biologische agentia
  • Binnenklimaat
  • Overige factoren

Lees voor meer informatie ook onze Whitepaper Blootstellingsmetingen en Whitepaper Arbeidshygiëne

Roadmap on carcinogens