Verplichting Unique Formula Identifier-code (UFI-code) op etiketten van producten

De Unique Formula Identifier-code (UFI-code), of in het Nederlands: de unieke formule-identificatie-code, is een code die verplicht wordt op de etiketten van producten die een gevaarlijke mengsel bevatten.

Wat is de UFI-code

De UFI is een unieke code waarmee bijvoorbeeld het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) precies en snel de productinformatie kan vinden, om bij een noodoproep passende maatregelen te nemen of adviseren. Uit de code kan veel informatie worden gehaald. Producten met dezelfde UFI-code moeten ook bestaan uit dezelfde mengselsamenstelling. De UFI koppelt de door de producent verschafte informatie vervolgens aan het product dat op de markt gebracht wordt. Hierdoor geeft de UFI-code informatie over de:

  • Handelsnaam
  • Kleur
  • Verpakking
  • Productcategorie
  • Toxicologische informatie.

Verplichtingen in het kader van REACH en CLP

Vanaf 1 januari 2021 dient op het etiket van het product de UFI-code vermeld te worden. Dit unieke nummer volgt uit de verplichting voor producenten om informatie te verstrekken over de zogenoemde ‘gevaarlijke mengsels’ die zij aanbieden, volgens artikel 45 en bijlage VIII van de CLP-verordening (2017/542). De verplichting geldt voor alle producten die als gevaarlijk voor de gezondheid (H3-zinnen) of voor fysische gevaren (H2-zinnen) zijn ingedeeld.

In alle gevallen moet de UFI op het etiket van het product worden vermeld vanaf de datum van indiening van de geharmoniseerde informatie (volgens bijlage I van Verordening 1907/2006/EG (REACH)). In het geval van mengsels die nog niet in de handel zijn gebracht, is de verplichting om geharmoniseerde informatie in te dienen en de UFI op het etiket te vermelden van toepassing vanaf:

  • 1 januari 2021(consumptief of professioneel gebruik);
  • 1 januari 2024 (industrieel gebruik).

Indien een mengsel voor industrieel gebruik verderop in de toeleveringsketen opnieuw wordt samengesteld en uiteindelijk in een product voor consumptief gebruik terechtkomt, is de eerste datum van naleving voor consumptief of professioneel van toepassing.

Indien sprake is van bestaande mengsels die al op nationaal niveau zijn aangemeld volgens de huidige regeling van de betrokken lidstaat, kan mogelijk in aanmerking worden gekomen voor een overgangsperiode tot 1 januari 2025.

Uiteindelijk moet op 1 januari 2025 een UFI zijn vermeld op het etiket van alle wegens gevolgen voor de gezondheid of fysische effecten ingedeelde mengsels.

Er zijn geen specifieke voorschriften vastgesteld voor bijvoorbeeld het type en de grootte van de letters, maar de UFI moet duidelijk zichtbaar en leesbaar op het etiket van het product zijn aangegeven. Gezien de variatie in etiketafmetingen en andere etiketteringseisen waarvoor ruimte op het etiket nodig is, moet de UFI zodanig worden geplaatst dat de code makkelijk te vinden is.

Voor bedrijven die mengsels op de markt brengen

Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven die gevaarlijke mengsels op de markt brengen om de productinformatie aan de vergiftigingencentra te leveren en hun etiketten aan te vullen met een UFI-code. Het aanmaken van een UFI dossier nu nog geheel op vrijwillige basis, maar dat gaat dus veranderen. In de praktijk is de merknaamhouder of de importeur die het product in de EU importeert verantwoordelijk voor het UFI-dossier en bijbehorende code van een schadelijk of giftig product. De code is “eigendom” van de merknaamhouder, importeur of leverancier. Hun BTW-nummer maakt namelijk deel uit van de UFI-codering. Zij moeten een UFI-code aanmaken en het bijbehorende informatiedossier onderhouden. Hulpmiddelen en ondersteuning om de UFI te genereren zijn beschikbaar op de ECHA-website over vergiftigingencentra.

Voor bedrijven die mengsels gebruiken

Voor de bedrijven die mengsels gebruiken en inkopen is het verstandig nu al een en ander in gang te zetten. Maak de voorraad met producten met ‘oude’ etiketten vast op en voorkom dat je producten niet meer mag gebruiken vanwege een onjuist etiket. Het is slim om op al je chemische producten een UFI-code te hebben, ook als zij geen gevaar opleveren voor mens of milieu. Zo is het meteen voor iedereen duidelijk dat het betreffende product niet gevaarlijk is voor mens of milieu en er in relatie daarmee geen maatregelen genomen te hoeven worden in geval van calamiteiten. Het stelt hulpverleners wel in staat om nóg betere adviezen te geven.

Zie voor meer informatie ook de ECHA-brochure over de UFI-code.