Beginnen in september bij uw bedrijf ook nieuwe stagiaires? Of stuurt u als school weer een boel leerlingen op pad?

In menig bedrijf wordt regelmatig met stagiaires gewerkt. Heel positief natuurlijk, studenten worden opgeleid in het werkveld en bedrijven hebben een helpende hand met vaak nieuwe inzichten. Maar hoe zorg je nou dat deze stagiaires veilig en gezond werken? Wat zijn de verplichtingen van onderwijsinstelling, bedrijf en stagiaire zelf? BMD helpt u op weg.

Allereerst is het van belang te weten hoe de verhouding tussen onderwijsinstelling – bedrijf – stagiaire wettelijk gezien ligt. Het bedrijf waar de stage (ofwel beroepspraktijkvorming) wordt gelopen wordt gezien als werkgever, zoals is bepaald in de Arbeidsomstandighedenwet artikel 1, lid 2. De stagiaire wordt hiermee voor de Arbowet dus gelijkgesteld met een werknemer van het bedrijf, ook al krijgt deze geen vergoeding. De stagiaire kan niet (zoals misschien wordt verwacht) gezien worden als vrijwilliger vanwege artikel 1, lid 3l; uitzondering op vrijwilliger is wanneer de arbeid wordt verricht ter voorbereiding op beroepsmatige arbeid.

Een stage-overeenkomst tussen de school, het bedrijf en de stagiaire (en eventueel ouder) is de meest gebruikelijke manier om de afspraken tussen de partijen duidelijk te maken en vast te leggen. Voor jongeren onder de 16 jaar is deze verplicht.

In deze contracten worden regelmatig afspraken meegenomen over de aansprakelijkheid bij schade. Dit kan zowel schade aan de stagiair als schade aan het bedrijf of derden zijn. Het stagebedrijf is aansprakelijk voor alle schade op basis van artikel 7:658 lid 2 B.W. In lid 3 van ditzelfde artikel staat dat er niet ten nadele van de werknemer (lees: stagiair) kan worden afgeweken hiervan.

Uitzondering hierop is de mogelijkheid in artikel 7:661 lid 2 om schade aan de werkgever of derden te verhalen op de stagiair wanneer er zowel een schriftelijke overeenkomst is én de stagiair hiervoor verzekerd is. In het geval van een stage-overeenkomst kan de school deze aansprakelijk overnemen middels een stagecontract en een aansprakelijkheidsverzekering voor de leerling.

Het belangrijkst is natuurlijk dat de leerling gezond en veilig kan stage lopen. Doordat deze als werknemer wordt gezien dient de leerling ook alle voorzieningen en voorlichting te krijgen voor het werk dat hij gaat uitvoeren. Hiervoor is de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) een van de startpunten. Welke risico’s zijn er aanwezig op de werkplek en hoe worden deze aangepakt? Let op dat hierbij ook het werken met jeugdigen (<18 jaar) goed is beschreven.

In artikel 1.36 van het Arbeidsomstandighedenbesluit staat benoemd welke onderdelen aandacht moet worden besteed:

  1. de specifieke gevaren op het gebied van arbeidsomstandigheden als gevolg van een gebrek aan werkervaring, het niet goed kunnen inschatten van gevaren en het niet voltooid zijn van de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van de jeugdige werknemer;
  2. de uitrusting en inrichting van de arbeidsplaats;
  3. de aard, de mate en de duur van de blootstelling aan stoffen, agentia en fysische factoren;
  4. de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  5. het geheel van werkzaamheden in het bedrijf of de inrichting en de organisatie daarvan, en
  6. het opleidingsniveau van de jeugdige werknemers en de aan hen te geven voorlichting.

Controleer dus goed of al deze onderwerpen zijn beschreven door het stagebedrijf. In overleg met de onderwijsinstelling kan vaak al een deel van de voorlichting door hen worden gedaan voorafgaand de stageperiode.

Naast deze onderwerpen is het van groot belang dat het deskundig toezicht op de stagaires/jeugdigen goed geregeld is (art. 1.37 Arbeidsomstandighedenbesluit). Afhankelijk van de risico’s wordt de inhoud en de mate van toezicht bepaald. Vaak wordt er een stagebegeleider aangewezen die de leerling op weg helpt. Zorg dat deze begeleider ook voldoende tijd en middelen heeft om te zorgen dat gevaren die kunnen zorgen voor ongevallen worden voorkomen. De keuze van begeleider kan ook van groot belang zijn voor de voorlichting over veilig en gezond werken. Is de begeleider zelf goed op de hoogte en zal hij de leerling wijzen op de juiste werkwijzen?

Heeft u deze zaken al goed geregeld als stagebedrijf? Of wilt u als school hulp bij het beoordelen van de stageplaats? Neem dan contact op met een van onze Arbo adviseurs via 0594-280130 of mail naar info@bmdadviesnoord.nl