Meldplicht bij lekkages koudemiddel

Komt er bij een lekkage meer dan 10 procent van de totale installatievulling vrij, waarbij de gelekte hoeveelheid ten minste 5 ton CO2-equivalent betreft?

Dan moet je een melding ‘ongewoon voorval’ indienen bij het lokaal bevoegd gezag, doorgaans een omgevingsdienst. Bij drie of meer van deze lekkages binnen vier jaar moet je als eindgebruiker een lekpreventieonderzoek laten uitvoeren. Je bent hiertoe verplicht om te kunnen voldoen aan de zorgplichtbepaling voor lekpreventie.

In onderstaande conversietabel is per koelmiddel te vinden vanaf welke hoeveelheid lekkage een melding moet worden gedaan.

Grote lekkage: informeer ILT

De bevoegdheden van lokale overheden en ILT voor toezicht op ozon en F-gassenregelgeving overlappen elkaar deels. Daarom is communicatie en afstemming van acties tussen ILT en lokale overheden zeer relevant. Informeer daarom het ILT als bij een bedrijf sprake is van een grote lekkage of structurele lekverliezen.

Bij lekkage: reparatieplicht!

Is er sprake van lekkage van een koudemiddel? Dan ben je als gebruiker verplicht die lekkage zo spoedig mogelijk te laten repareren door een gecertificeerd bedrijf. Iedere ontsnapping van koudemiddel door het bijvullen van lekkende apparatuur is namelijk verboden. Als het om apparatuur gaat waarvoor een lekcontroleverplichting geldt, vindt binnen een maand na reparatie een lekcontrole plaats. Zo wordt zeker gemaakt of het lekkageprobleem is opgelost. Mocht de installatie na reparatie bijgevuld moeten worden, dan mag dit niet plaatsvinden voordat de installatie is gecontroleerd op lekdichtheid. Ook dit moet door een gecertificeerd bedrijf worden gedaan.

Besluit en regeling gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen

Per 1 januari 2020 zijn voor klimaat- en koelinstallaties nieuwe verboden in werking, gericht op het gebruik van HFK’s en met HFK gevulde apparatuur met een broeikaseffect (GWP) van 2.500 of meer.

Heeft u vragen over deze wetgeving met betrekking tot uw koelinstallatie? Neem dan contact op met BMD Advies.