Vanaf 5 januari 2021 ZZS-gegevens aanleveren bij de ECHA

In de kaderrichtlijn afvalstoffen (Waste Framework Directive (WFD)) worden maatregelen beschreven ter bestrijding van de negatieve gevolgen van de productie en het beheer van afval voor het milieu en de menselijke gezondheid, en ter verbetering van het efficiënte gebruik van middelen die cruciaal zijn voor de overgang naar een circulaire economie.

Als onderdeel van de uitvoering van het actieplan van de EU voor de circulaire economie, dat in 2015 is vastgesteld, is de kaderrichtlijn afvalstoffen in juli 2018 van kracht geworden. Hiermee kreeg ECHA de taak om een gegevensbank te ontwikkelen met informatie over producten met zeer zorgwekkende stoffen (ZZS of Substance of Very High Concern (SVHC’s)).

Deze ZZS staan op een lijst die voor verplichte autorisatie in aanmerking komen (kandidaatlijst). Op grond van de Reach-verordening worden regelmatig nieuwe stoffen aan deze lijst toegevoegd.

De nu ontwikkelde SCIP-gegevensbank (gegevensbank voor Substances of Concern in articles (Products)) bevat informatie die aan ECHA is verstrekt door bedrijven die voorwerpen met stoffen van de kandidaatlijst produceren, invoeren of leveren. Deze kunnen in de EU worden geproduceerd of vanuit landen buiten de EU worden ingevoerd.

De gegevensbank heeft drie hoofddoelen:

  • de productie van afval met gevaarlijke stoffen terugdringen door de vervanging van zorgwekkende stoffen in op de EU-markt gebrachte producten te ondersteunen;
  • informatie beschikbaar maken om afvalverwerkingsmethoden verder te verbeteren;
  • autoriteiten de mogelijkheid geven het gebruik van zorgwekkende stoffen in producten te monitoren en passende maatregelen te nemen in de gehele levenscyclus van de producten, met inbegrip van de afvalfase.

De SCIP-gegevensbank vormt een aanvulling op de bestaande communicatie- en kennisgevingsverplichtingen in verband met stoffen van de kandidaatlijst in voorwerpen op grond van de Reach-verordening.

De informatie in de gegevensbank helpt afvalverwerkers om voorwerpen met ZZS / SVHC’s te scheiden en te recyclen, en consumenten om weloverwogen keuzen te maken en te bepalen hoe zij deze voorwerpen het best kunnen gebruiken en van de hand doen. Over het geheel moet de gegevensbank bijdragen aan de geleidelijke vervanging van zorgwekkende stoffen in voorwerpen en aan de ontwikkeling van veiliger alternatieven.

Vanaf 5 januari 2021 komt er de verplichting voor leveranciers van voorwerpen om informatie voor de gegevensbank aan te leveren.