Handhaving erkende maatregelenlijst

Wanneer moet ik voldoen aan de informatieplicht energiebesparing?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven en instellingen (inrichtingen type A en B) die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder te treffen (de energiebesparingsplicht).

Voor 1 juli 2019 diende bij RVO een melding gedaan te zijn met daarin aangegeven welke energiebesparende maatregelen zijn genomen, conform de informatieplicht energiebesparing. Uitgangspunt hiervoor zijn de erkende maatregelenlijsten welke voor diverse branches zijn opgesteld (bijlage 10 activiteitenregeling). Aan deze informatieplicht dient elke 4 jaar voldaan te worden.

Hierbij wordt opgemerkt dat niet alleen aan de informatieplicht voldaan dient te worden. Ook dient er een planning gemaakt te worden voor de nog niet uitgevoerde erkende maatregelen. Het bevoegd gezag controleert op de uitvoering van de nog uit te voeren maatregelen.

Handhaving erkende maatregelen

Sinds het begin van dit jaar merken wij dat het toezicht en de handhaving op de informatie- en energiebesparingsplicht fors is toegenomen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft hiervoor een extra budget van in totaal € 4,7 miljoen beschikbaar gesteld voor gemeenten.

In de eerste plaats kan het bevoegd gezag een administratieve controle doen. Hierbij wordt gecontroleerd of er daadwerkelijk een melding heeft plaats gevonden in het kader van de informatieplicht. Mocht er geen melding zijn ingediend dan zal het bevoegd gezag het bedrijf hiervoor aanschrijven.

In de tweede plaats kan het bevoegd gezag een bezoek op locatie inplannen. Hierbij zal een toezichthouder langskomen om te controleren of voldaan wordt aan de informatie- en energiebesparingsplicht. Middels een rondgang op het bedrijf zal een toezichthouder vaststellen of alle van toepassing zijnde erkende maatregelen ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Het gaat hierbij om de maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook tijdens de reguliere handhavingsbezoeken kan hier naar gevraagd worden.

Mocht de implementatie van de energiebesparende maatregelen meer tijd vergen, dan is het ook mogelijk om een plan van aanpak op te stellen. In dit plan van aanpak staat weergegeven welke maatregelen de komende 4 jaar uitgevoerd of verder onderzocht gaan worden. Hiermee kunnen de investeringen die benodigd zijn ook gespreid worden, hetgeen met het bevoegd gezag afgestemd wordt. Dit plan van aanpak dient dan ook gedeeld te worden met het bevoegd gezag, zodat aangetoond wordt dat er concreet invulling wordt gegeven aan de uitvoering van energiebesparende maatregelen.

Wat moet ik als bedrijf doen?

De informatie- en energiebesparingsplicht is niet vrijblijvend. Ook in deze bijzondere tijd zien we dat bevoegde gezagen doorgaan met de administratieve controles. Mocht er nog geen melding zijn ingediend, controleer dan in eerste instantie of u moet voldoen aan de informatieplicht (Activiteitenbesluit type A en B bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) per jaar verbruiken). Indien dit zo is, zorg er dan voor dat de melding voor de informatieplicht alsnog wordt ingediend via het eLoket van de RVO.

Op basis van de melding kan worden vastgesteld of er nog erkende energiebesparende maatregelen zijn die in hooguit 5 jaar terug te verdienen zijn. Ons advies is om hier een plan van aanpak op te stellen voor de komende 4 jaar. Naast energiebesparing, en daarmee reductie van de CO2-emissie, levert dit ook een financiële besparing op voor uw bedrijf.

Wilt u meer weten over de informatieplicht energiebesparing of de energiebesparingsplicht, of wenst uw bedrijf hierbij ondersteunt c.q. ontzorgt te worden, dan kunt u terecht bij onze energiespecialisten. Onze energiespecialisten ondersteunen u ook graag bij de verdere implementatie van energiebesparende maatregelen.