Voor het inzichtelijk maken van de risico’s voor de externe veiligheid als gevolg van het gebruiken en opslaan van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen wordt gebruik gemaakt van een QRA (“quantitative risk assessment”, ofwel kwantitatieve risicoanalyse). Ook in verband met het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen wordt een QRA opgesteld. In een QRA worden zowel de kansen op als de effecten van incidenten met gevaarlijke stoffen in rekening gebracht. Bevoegd gezag en hulpdiensten kunnen op basis van de uitkomsten van de QRA-berekeningen beslissingen nemen over de aanvaardbaarheid van de risico’s in relatie tot ontwikkelingen bij een bedrijf of in de omgeving van een bedrijf.

Vanaf 1 april 2020 is de nieuwe versie van Safeti-NL, versie 8, voorgeschreven in de Revi (inrichtingen) en Revb (buisleidingen). De actuele versie is nu versie 8.21. De bijbehorende, voorgeschreven, Handleidingen zijn nu gepubliceerd op de RIVM website, namelijk de Handleiding Risicoberekeningen Bevi versie 4.2 en de Handleiding Risicoberekeningen Bevb versie 3.1, beide gedateerd 1 april 2020.

Het RIVM Safeti-NL 6.54 is inhoudelijk gezien niet meer actueel; de effecten en risico’s die in versie 6.54 worden berekend, zijn in veel gevallen niet meer conform de huidige inzichten. Met versie 8 wordt wel aangesloten bij de huidige inzichten.

Met de invoering van Safeti-NL versie 8 zijn veel modelverbeteringen doorgevoerd, zoals beschreven in RIVM rapport 2018-0039. Wilt u weten of de uitkomsten van uw QRA wijzigen als gevolg van de toepassing van de nieuwe Safeti-NL versie, neem dan contact met ons op. Ook voor het opstellen van een volledig nieuwe of actualiseren van een bestaande QRA kunt u bij BMD Advies terecht (zie QRA: kwantitatieve risicoanalyse)