In Europees verband wordt een nieuwe horizontale BREF (BAT Reference document) “Waste Gas in the Chemical Industry” (BREF WGC) ontwikkeld in het kader van de Europese Industriële emissierichtlijn (IED). Dit wordt een nieuwe BREF die van toepassing wordt op de (petro)-chemische industrie en zich zal focussen op emissies naar lucht (emissies naar het water zijn geen onderdeel van deze BREF).

Ten aanzien van de emissies naar lucht haalt men dus dit milieu-aspect uit de sector-specifieke BREFs voor een bepaalde bedrijfstak (ook wel verticale BREF genoemd) en brengt men die onder in een sector-overschrijdende BREF (ook wel horizontale BREF genoemd). De consequentie die hierbij op de loer ligt is dat men zeer waarschijnlijk allerlei sectorspecifieke zaken, zoals de specifieke productieprocessen, die van invloed zijn op de emissies naar lucht gaat generaliseren en daarmee uit het oog gaat verliezen. Ook bij voorschrijven van de BAT ligt het op de loer dat bij de emissiebeperkende maatregelen weinig tot geen rekening wordt gehouden met de sectorspecifiek kenmerken en bijbehorende productieprocessen.

Met name de volgende sectorspecifieke BREFs zijn onderwerp van discussie geweest bij het afbakenen van de scope voor de BREF WGC. Heeft uw bedrijf te maken met een of meer van deze BREF’s, dan is het zinvol na te gaan in hoeverre de BREF WGS van toepassing wordt.

  • CWW;
  • EFS BREF;
  • LCP BREF (o.a. in samenhang met de MCP Directive en de REF BREF);
  • WI BREF;
  • ICS BREF;
  • LVIC BREF (LVIC-AAF BREF en LVIC-S BREF).

Klik hier voor de besluitvorming omtrent de 44 subsectoren /producten /processen die uiteindelijk geselecteerd zijn voor De BREF WGC (zie paragraaf 4.5.5 Final list).

Hoewel leden sterk worden aangemoedigd om deel te nemen aan het proces, merken we dat dat niet voor ieder bedrijf in gelijke mate is weggelegd. Inmiddels is ons gebleken dat bij bedrijven / bedrijfstakken die niet sterk vertegenwoordigd zijn in het (lobby) circuit mogelijk tussen wal en schip gaan vallen. In de eerste stadia van het tot stand komen van de BREF zien we al dat sommige sectoren bereikt hebben dat zij niet onder de werkingssfeer van de BREF WGC gaan vallen. Met andere woorden dat zij graag vasthouden aan de voor hun sector vastgestelde BREF.

Het verzamelen van adequate en representatieve emissie-gegevens heeft reeds plaatsgevonden. Het verzamelen van deze gegevens is essentieel om te komen tot het afleiden van BBT conclusies en bandbreedtes voor emissies. Inmiddels is er een eerste “Working draft in progress” opgesteld (ruim 300 pagina’s). In deze versie wordt onder meer ingegaan op de volgende stoffen:

Nitrogen oxides (NOX) Formaldehyde
Sulphur oxides (SOX) Vinyl chloride
Dust (particulate matter) Ethylene dichloride (EDC)
Carbon monoxide (CO) Dichloromethane (DCM)
Benzene Trichloromethane
Lead and its compounds (as Pb) Ethylene oxide
Nickel and its compounds (as Ni) Toluene
PCDD/Fs (dioxins and furans) 1,3-Butadiene
Nitrous oxide (N2O) Ammonia (NH3)
Ozone-depleting substances Gaseous chlorides
Tetrachloromethane (CCl4) Gaseous fluorides
Volatile organic compounds (VOCs) Hydrogen cyanide (HCN)

Voor diverse van deze stoffen is de insteek van de BREF een strengere norm dan momenteel in het Activiteitenbesluit (Barim), maar ook strenger dan de waarden zoals nu opgenomen in het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL).

BMD Advies volgt de ontwikkelingen op dit gebied nauwgezet. Mocht u vragen hebben ten aanzien van de in ontwikkeling zijnde BREF WGS, neemt u daarover dan gerust contact met ons op via telefoonnummer (0594) 280 130.