Voor een cliënt hebben wij verweer gevoerd tegen een aanschrijving door de gemeente. Kern van de zaak was dat onze cliënt een omgevingsvergunning heeft voor een Type C bedrijf waarbij vergunning is verleend voor het exploiteren van een samenhangend aantal bedrijven op 1 perceel. Nu meende de gemeente op basis van een controlebezoek dat dit weliswaar het geval was, maar dat de diegene die binnen die vergunning een zogenoemd Type B bedrijf uitoefent, daarvan melding moet maken volgens het Activiteitenbesluit. In casu betreft het een werkplaats met wasplaats binnen de grenzen van de vergunning voor een bedrijf inclusief logistiek, opslag en stalling. De bedrijven werken onder de vigerende vergunning al vanaf het moment van verstrekken ervan met elkaar samen.

De wetgeving zit zo in elkaar dat er geen onduidelijke rechtspositie kan ontstaan. Het melden van een bedrijf op basis van het Activiteitenbesluit binnen een vergunning met voorschriften waarin datzelfde bedrijf is opgenomen, kan volgens ons niet. Het Activiteitenbesluit staat het melden van activiteiten bij een Type C inrichting wel toe, maar alleen als ze expliciet zijn vermeld in hoofdstuk 3. En dan met inachtneming van de bestaande vergunning en bijbehorende voorschriften.

De gemeente is echter van mening dat het melden in onderhavig geval geen strijdigheid oplevert en dat melden van een Type B inrichting dus gewoon kan binnen de vigerende vergunning. Let wel; als de discussie er over zou gaan dat de vergunning deels ingetrokken moet worden waarna een melding volgt voor dat specifieke deel, zou dat naar onze mening correct zijn qua procedure. Dat is echter niet gebeurd. We hebben daarom de kwestie voorgelegd aan de bezwaarcommissie die dat heeft verworpen. Vervolgens is beroep ingesteld bij de rechtbank tegen het besluit van de gemeente om een melding te eisen, onder dreiging van dwangsom.

Vorige week hebben wij de uitspraak ontvangen en met verwondering kennis van genomen. De rechtbank heeft expliciet uitgesproken dat op basis van het enkele feit dat je kan melden binnen het Activiteitenbesluit vanuit een Type C bedrijf, het beroep wordt verworpen. Het gehele aspect dat dit in het Activiteitenbesluit voor een Type C bedrijf expliciet is voorbehouden aan activiteiten die zijn geregeld in hoofdstuk 3, heeft de rechter volgens ons nu miskend. En dat niet alleen, tevens heeft de rechter uitgesproken dat de melding de vergunning niet wijzigt. Iets dat op zich juist is, ware het niet dat in dit geval een deel van de vergunning zou moeten worden ingetrokken. Nu betekent de uitspraak immers dat bijvoorbeeld de voorschriften die gelden voor de geluidsemissie afkomstig van het Type C bedrijf, gelden naast die voor het Type B bedrijf. Dus twee voorschriften op precies dezelfde locatie voor dezelfde werkzaamheden. En dat ook nog binnen een geluidszone.

Dus, heeft u een vergunning, er staat niets in de weg om daar een zelfstandig bedrijf volgens Type B gewoonweg te melden. U heeft jurisprudentie. Ze is nog niet gepubliceerd, maar straks te vinden onder de zaaknummers LEE 19/322 en LEE 19/326.