Overgangssituatie uitvoering energie-auditplicht en aanpassing methodiek bepaling terugverdientijd

In artikel 8 van de Europese Energie-efficiëntie richtlijn is de verplichting opgenomen dat lidstaten de grote ondernemingen vierjaarlijks een energie audit uit laat voeren. Nederland heeft door middel van een Tijdelijke regeling (de TREED) de implementatie van de artikelen 8 en 14 van de richtlijn in 2015 ingevoerd. In 2018 zijn vanuit de Europese Commissie vragen gesteld over de wijze van implementatie van de Europese richtlijn. Daarnaast  heeft Nederland vanaf 1 juli 2019 de Informatieplicht energiebesparing opgenomen in afdeling 2.6 Energiebesparing van het Activiteitenbesluit.

De regelgeving omtrent de energie-audit is naar aanleiding van deze ontwikkelingen aangepast. De aanpassingen houden in dat de eisen aan de energie-audit zijn aangescherpt. De TREED is vanaf 1 juli 2019 van kracht en omgezet naar een permanente wettelijke regeling. Ook zijn de uitvoering van controle en data van de tweede ronde gewijzigd. De uitvoering van de energie-auditplicht is verschoven hoofdzakelijk regionale uitvoeringsdiensten en omgevingsdiensten naar RVO.nl. De volgende uitgangspunten gelden hierbij:

  • De energie-audits die na 1 juli 2019 zijn ingediend vallen onder de tweede energie-auditronde. Dit geldt ook voor ondernemingen waarbij voor de eerste energie-auditronde geen energie-audit is ingediend. Vanaf 1 juli gelden dus ook de nieuwe voorwaarden aangaande de energie-audit. Indiening verloopt via RVO.nl. Voor meer informatie zie: nl/energie-audit.
  • Energie-audits die voor 1 juli 2019 zijn ingediend worden nog door uitvoerings- en omgevingsdiensten beoordeeld. Wanneer uit de beoordeling blijkt dat de energie-audit niet aan de eisen voldoet, moet er een nieuwe energie-audit worden ingediend. Deze nieuwe energie-audit valt vervolgens onder de tweede ronde en wordt getoetst door/via RVO.nl op basis van de geldende wet- en regelgeving met inbegrip van de energie-audit richtlijn.
  • Bedrijven die voor 1 juli 2019 een last onder dwangsom hebben opgelegd gekregen als gevolg van de energie-audit, moeten deze alsnog voldoen. Het huidige bevoegde gezag kan volgens de Algemene wet bestuursrecht naleving van de last afdwingen. Indien nodig worden nieuwe handhavingstrajecten voor de tweede energie-auditronde na 1 juli 2019 opgepakt door RVO.nl.
  • Ten behoeve van de gegevensoverdracht krijgen de (huidige) bevoegde gezagen toegang tot de ingediende en gecontroleerde energie-audits bij RVO.nl.

Wijziging in methodiek bepalen terugverdientijden

Per 1 augustus 2019 is de nieuwe Activiteitenregeling in werking getreden. Eén van de wijzigingen houdt in de wijze van het bepalen van terugverdientijden voor energiebesparende maatregelen. De maatregelen op de Erkende Maatregellijsten (EML) hebben een (verwachte) terugverdientijd (TVT) van 5 jaar of minder. De TVT geeft aan hoe lang het duurt dat de drijver van de inrichting zijn investering heeft terugverdient. In sommige gevallen is voor inrichtingen de TVT van de erkende maatregelen langer dan 5 jaar en wil men dit onderbouwen door middel van een berekening. Om hier uniformiteit in aan te brengen kan gebruik worden gemaakt van de formule:

          

hierin is:

TVT:     de terugverdientijd in jaren
I:          de (meer)kosten zijn die u maakt voor de maatregel in euro’s
F:         de kosten voor het lenen van geld om de maatregel te nemen
B:        het geld dat u bespaart op elektriciteit (kilowattuur) en/of brandstof (nm3) door de maatregel

In de berekening worden de verwachtingen ten aanzien van toekomstige prijsontwikkelingen of inflatie niet meegenomen. Bij het bepalen van de kosten en kosten besparing zijn de effecten op de te betalen vennootschapsbelasting geen item. Het betreft een eenvoudige terugverdientijd.

Bent u een grote onderneming op basis van de energie-audit richtlijn? Heeft u nog geen invulling gegeven aan de rapportageverplichting? Of heeft uw vragen over de wijze van uitvoering? Wij kunnen u helpen bij het uitvoeren van een gedetailleerde energie-audit. Neem hiervoor contact op met een van onze adviseurs via telefoonnummer 0594 – 280 130 of stuur een e-mail naar info@bmdadviesnoord.nl.