In 2021 begint een nieuwe handelsperiode voor de CO2-emissiehandel. De herziening van de richtlijn voor de European Union Emissions Trading System (EU-ETS; Europese Commissie – Richtlijn 2003/87/EG) is daarvoor in werking getreden.

De toewijzing zal plaatsvinden over twee periodes van vijf jaar (2021-2025 en 2025-2030), waarbij voor elke periode nieuwe benchmarkwaarden zullen worden vastgesteld. Alle bedrijven die op 30 juni 2019 een emissievergunning hebben, kunnen een aanvraag doen voor gratis emissierechten in de periode 2021-2025.

Nu de herziening van de richtlijn in werking is getreden, wordt er gewerkt aan de implementatie van de veranderingen. Zo moeten de lidstaten, waaronder Nederland, bij de bedrijven de gegevens gaan verzamelen die nodig zijn voor de gratis toewijzing voor de vierde handels­periode. Bedoeld wordt eigenlijk: als een bedrijf gratis emissierechten wil ontvangen, dan moet het bedrijf uiterlijk 30 juni 2019 de nodige gegevens gaan aanleveren bij de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa).

In de zogenoemde “Free Allocation Rules” (FAR) worden de regels voor het toewijzen van gratis rechten beschreven. De belangrijkste veranderingen uit de FAR ten opzichte van de vorige handelsperiode (2013 – 2020), zijn als volgt:

 • Hogere eisen aan de methodologische keuzes en het vastleggen daarvan

Bij de gegevens die bedrijven moeten overleggen moet ook een document  worden gevoegd waarin de gevolgde methodologie wordt beschreven. De FAR beschrijft aan welke eisen deze keuzes moeten voldoen. Dit document zal, net als het huidige monitoringsplan, gedurende de hele periode een belangrijke rol spelen. De NEa zal te zijner tijd een besluit nemen over dit methodologisch document. Bedrijven zullen het document actueel moeten houden.

 • Meer gegevens vereist

Een nieuw element is dat er ook gegevens nodig zijn over de historische emissies per zogenoemde subinstallatie. De Europese Commissie zal deze gegevens gebruiken om nieuwe benchmarkwaarden vast te stellen. Benchmarkwaarden worden gebruikt om de toewijzing per subinstallatie te berekenen.

 • Aparte accreditatie vereist voor verificatie van toewijzingsgegevens

Bedrijven moeten de gegevens voorafgaand aan het indienen laten verifiëren door een verificateur die hiervoor specifiek is geaccrediteerd. Voorheen was het voldoende als de verificateur een accreditatie had voor het ETS. Belangrijk is dus na te gaan of u voor uw bedrijf een juiste verificateur hebt.

Toewijzingsmethode

De toewijzing vindt net als in de periode 2013-2020 plaats op basis van subinstallaties. De basis voor het vaststellen van de toewijzing voor de jaren 2021 tot en met 2025 zijn historische productiegegevens en emissies per subinstallatie tussen 2014 en 2018.

Als er meer rechten worden toegewezen dan er in totaal beschikbaar zijn, zal de Europese Commissie uiteindelijk ook een uniforme correctiefactor vaststellen waarmee de hoeveelheid gratis emissierechten per bedrijf naar beneden kan worden bijgesteld. Het gevolg van deze procedure is dat de definitieve toewijzing naar verwachting pas eind 2020 bekend zal zijn.

Gegevensverzameling door de bedrijven

Zoals hiervoor al aangegeven is het aanleveren van de benodigde gegevens aan regels gebonden. De gegevens moeten onder andere worden aangeleverd in vastgestelde formats voor een:

 • datarapport
  • data uit periode 2014 – 2018;
  • productiegegevens;
  • energiestromen;
  • bepaling historisch activiteitenniveau.
 • monitoringsmethodologieplan (MMP)
  • beschrijft de wijze van Monitoring van de relevante parameters.

Zowel periode 2014 – 2018 als toekomst.

 • zelfstandig document (staat los van monitoringsplan voor monitoring CO2-emissie).
 • bevat geen getallen en bevat geen berekeningen (wel mogelijk om deze toe te voegen).
 • lijkt qua opbouw erg op de opbouw van het eerdere MP. Is nu echter een Excel-document met (o.a.) de volgende tabbladen:
  • Tabblad B_InstallationData
  • Tabblad C_InstallationDescription
  • Tabblad D_MethodsProcedures
  • Tabblad E_EnergyFlows
  • Tabblad F_ProductBM
  • Tabblad G_FallBack

Deze standaardrapportages zijn uitgebreid en het invullen ervan kan tijdrovend zijn. BMD Advies kan u hierbij ondersteuning bieden. Onze adviseurs kunnen helpen bij de aanlevering van de gevraagde gegevens.

Voor verdere informatie kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0594-280 130 of via info@bmdadviesnoord.nl.