Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning deelaspect Milieu of Bouw is het in een aantal gevallen nodig dat er een onderzoek is gedaan naar het (mogelijk) aanwezig zijn van beschermde flora en/of fauna. Die gevallen waarin dat nodig is, zijn te bepalen op basis van een voortoets Wet natuurbescherming.

Die toetsing is zo opgezet dat hij als doel heeft om enerzijds te voorkomen dat er beschermde natuur verloren gaat of wordt bedreigd en anderzijds te voorkomen dat er in alle gevallen een onderzoek nodig is. Het blijkt uit onze recente praktijk dat er een disbalans ontstaat in deze voortoetsing. Er wordt erg snel gevraagd om een ecologisch onderzoek en dan ook alleen als deze wordt uitgevoerd door een deskundig ecoloog. Hierbij raken twee zaken naar onze mening uit het oog van het bevoegd gezag. Ten eerste dat het de bedoeling is om onnodige lasten voor bedrijven te voorkomen; door bijvoorbeeld niet noodzakelijk onderzoek te eisen. Ten tweede dat er een eis wordt gesteld die niet is gebaseerd op enige wetgeving; namelijk de verplichting om een deskundig ecoloog in de voortoetsing te betrekken en daarbij een uitgebreider onderzoek vragen dan nodig. Als u namelijk een terrein volledig in gebruik hebt, niet gaat bouwen of slopen of in enige vorm een Natura 2000 gebied bedreigt, is op basis van dit alles de voortoets niet nodig.

Die voortoets kan een ieder doorlopen. De eis om een deskundig ecoloog te betrekken in de eenvoudige voortoets fase wordt afgeleid van de informatie die hierover is te vinden op de site van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Wij hebben de RVO gevraagd om de wettelijke onderbouwing hiervan of de oorsprong van deze eisen, maar die vraag kon tot op heden niet worden beantwoord. Wij verwachten binnenkort hierover een overleg met regionale betrokkenen bij het bevoegd gezag en omgevingsdienst met als doel het herstellen van de balans in de vraag of een onderzoek überhaupt noodzakelijk is.

Vragen hierover? Neem contact op met een van onze adviseurs via 0594-280130 of mail naar info@bmdadviesnoord.nl