Na de inwerkingtreding van de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS) op 1 juli 2015, ontstaat er steeds meer beeld van de relatie tussen bronnen en uitstoot. Toch is er nog een groot deel niet inzichtelijk. Wij merken dat omdat bij vrijwel iedere melding of vergunningaanvraag er een AERIUS berekening bijgevoegd moet worden terwijl de uitstoot niet wijzigt. Op zich is dat prima te doen. Maar, tegelijk is er het besef dat er een boekhouding van bronnen wordt aangelegd die er dus niet was. Dat is relevant bij het opstellen van bestemmingsplannen waarin rekening wordt gehouden met stikstofdeposities in relatie tot beheersdoelen van natuurgebieden. Als er in een bestemmingsplan ontwikkelingsruimte voor activiteiten met NOx emissies is opgenomen, kan het in de praktijk zijn dat die ruimte al feitelijk wordt ingenomen door de niet bekende bronnen. Als u geconfronteerd wordt met een ontwerpbestemmingsplan en waarin ruimte is voor ontwikkeling en u denkt gebruik daarvan te willen maken, legt u dit dan eens voor aan het bevoegd gezag. Met name de motivatie van de bestaande uitstoot is dan de vraag.

Heeft u vragen over de stikstofdepositie en ontwikkelingsruimte of zoekt u ondersteuning, neem dan contact op met Peter Frank van Benthem of Debbie Hooites via 0594 – 280 130 of via info@bmdadviesnoord.nl.