Milieu & Veiligheid

Beide begrippen houden nauw verband met een hoog prestatieniveau van onze relaties. Tegelijk met een maatschappijkritische blik op verschillende bedrijfsprocessen en industrieën zoals chemie. Zowel op gebied van veiligheid als milieu wordt van bedrijven verwacht dat zij zichzelf hoge eisen opleggen en daaraan voldoen. Daarvoor zijn verschillende methodieken en systemen beschikbaar om dat inzichtelijk maken en te beheersen. Bijvoorbeeld ISO 9001, 14001, 31000 en 26000, HACCP, prestatieladders voor CO2 of veiligheid en assetmanagement. BMD adviseurs ondersteunen hierbij actief de KAM manager en het strategisch management om een goede bedrijfsvoering te realiseren en te beheersen in samenhang met een relevante risicobeoordeling en –beheersing. Kortom; hoe uw compliance in te vullen en risico’s te vermijden.

Milieurisicoanalyse – Proteus
Als gevolg van het steeds verder terug dringen van emissies door reguliere lozingen is het aandeel van onvoorziene lozingen in de totale emissie vanuit de industrie evenredig groter geworden. Door calamiteiten zoals bij Sandoz (1986), is de aandacht hiervoor verscherpt. Uitgangspunt is dat de (milieu-)risico’s als gevolg van onvoorziene lozingen van waterbezwaarlijke stoffen, voor het oppervlakte water moeten worden vermeden. Deze (milieu-)risico’s worden in kaart gebracht met het opstellen van een milieurisicoanalyse (MRA).

Aan de hand van een systematiek wordt getoetst of er een beschrijving van de risico’s van onvoorziene lozingen wordt verlangd. Deze systematiek is opgenomen in de bijlage van het rapport Integrale aanpak van risico’s van onvoorziene lozingen (Februari 2000), van de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW).

Voor het opstellen van een MRA gebruikt BMD Advies Noord Nederland het model Proteus III. Zo kunnen wij risicovolle stoffen en/of installaties inventariseren en restrisico’s modelleren. Deze restrisico’s worden vervolgens beoordeeld aan de hand van een referentiekader.

Wilt u meer weten over of moet u een MRA opstellen? Neem dan vrijblijvend eens contact op met één van onze adviseurs via 0594 – 280 130 of stuur een e-mail naar info@bmdadviesnoord.nl.

Stikstofdepositie – AERIUS Calculator
Een te hoge stikstofdepositie, als gevolg van de uitstoot van NOX en/of NH3, is één belangrijke belemmering voor het behalen van de Europese natuurdoelen waar Nederland zich aan heeft verbonden. Met de invoering van het nieuwe beleid, de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), hoopt Nederland een middel te hebben gevonden tegen de problematiek rondom stikstof en natuur. Het doel van de PAS is om de Natura 2000-doelen te behalen. Daarnaast moet het de vastgelopen vergunningverlening voor nieuwe economische activiteiten weer op het juiste spoor zetten.

Om de doelen te bereiken heeft men ingezet op een interbestuurlijke aanpak over alle sectoren en gebieden heen. AERIUS Calculator is de online applicatie waarmee de PAS van informatie wordt voorzien. Hiermee wordt emissie en depositie op natuurgebieden, als gevolg van nieuwe of uitbreiding van bestaande economische activiteiten, berekend.

BMD Advies Noord Nederland volgt de ontwikkelingen rondom de stikstofdepositie en Natuurbeschermingswet nauwlettend. Ook kunnen wij de berekeningen voor u uitvoeren met behulp van AERIUS Calculator.

Wilt u meer informatie over stikstofdepositie en/of ontwikkelingsruimte? Of zoekt u een bedrijf welke dit voor u kan berekenen? Neem dan vrijblijvend eens contact op met Peter Frank van Benthem of Debbie Hooites via 0594 – 280 130 of stuur een e-mail naar info@bmdadviesnoord.nl.

 Geur en luchtkwaliteit – Pluim-Plus 4.5
Slaat u (grond-)stoffen op welke geurcomponenten bevatten of voert uw werkzaamheden uit waarbij geur kan ontstaan? Dan kan geurhinder mogelijk leiden tot klachten binnen de omgeving. De belangrijkste bronnen voor heurhinder zijn de intensieve veehouderij en de industrie. Hierop is verschillende wet- en regelgeving van toepassing. Geuronderzoek biedt inzicht in de uitstoot van geur(-componenten), de verspreiding ervan en de geurbelasting op plekken waar mensen (kunnen) verblijven. Bedrijven die een relevante geuremissie hebben moeten voldoen aan bepaalde geurnormen. Wilt u uitbreiden of juist veranderen, dan mag u bepaalde normen niet overschrijden.

Om te onderzoeken of deze gestelde geurnormen niet worden overschreden kunnen geurverspreidingsberekeningen worden uitgevoerd. Het opstellen van een berekening met behulp van kentallen (conform NTA 9065) is een goed alternatief voor het uitvoeren van metingen. In specifieke gevallen moet de luchtkwaliteit, zoal beschreven in titel 5.2 Wm, in kaart worden gebracht. Met luchtkwaliteitsberekeningen wordt de concentratie NOx, NO2, PM10 en PM2,5 veelal in kaart gebracht.

Voor het opstellen van geurverspreiding- en luchtkwaliteitsberekeningen maakt BMD Advies Noord Nederland gebruik van het model Pluim-Plus 4.5. Pluim-Plus is een rekenprogramma volgens de specificaties van het Nieuw Nationaal Model.

Wilt u meer weten over het uitvoeren van geurverspreiding- en luchtkwaliteitsberekeningen? Neem dan vrijblijvend eens contact op met een van onze adviseurs via 0594 – 280 130 of stuur een e-mail naar info@bmdadviesnoord.nl.

REACH-verordening
REACH is een Europese verordening voor chemische stoffen. De afkorting REACH staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Concreet houdt REACH in dat een bedrijf van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, de risico’s moet kennen en maatregelen moet benoemen met als doel het veilig gebruik van chemische stoffen te benaderen.

Heeft u vragen of zijn er onduidelijkheden wat uw verplichtingen zijn als importeur, fabrikant of downstream-user? Neem dan vrijblijvend eens contact op met een van onze adviseurs via 0594 – 280 130 of stuur een e-mail naar info@bmdadviesnoord.nl.

Warmtestralingsbelasting
Het aantal onbemande tankstations is de afgelopen jaren sterk in aantal gestegen. Doordat deze veelal in of nabij de bebouwde kom liggen zijn ze op basis van het Besluit omgevingsrecht vergunningsplichtig als ze op minder dan 20 meter afstand liggen van kwetsbare objecten, zoals woningen van derden, winkels en scholen. Als de genoemde afstand kleiner dan 20 meter is kan het bevoegd gezag de vergunning alleen verlenen onder bepaalde voorwaarden.

Eén van deze voorwaarden is het opstellen van een kwantitatieve risicoberekening van de risico’s van een plasbrand bij het tankstation. Hiermee verkrijgt men inzicht in de veiligheidsrisico’s vanuit het (onbemande) tankstation.

BMD Advies Noord Nederland voert warmtestralingsberekeningen / plasbrandberekeningen uit. Wilt u meer informatie of een offerte ontvangen? Neem dan vrijblijvend eens contact op met een van onze adviseurs via 0594 – 280 130 of stuur een e-mail naar info@bmdadviesnoord.nl.

Kwantitatieve risico-analyse (QRA)
Als u werkt met gevaarlijke stoffen dan is het belangrijk om de risico’s van deze stoffen voor de omgeving in kaart te brengen. Onze kwantitatieve risicoanalyse (Quantitative Risk Assessment, QRA) helpt uw bedrijf om via risicocontouren deze risico’s helder in kaart te brengen.

De QRA is voor overheden een instrument bij het beoordelen of uw bedrijf past in de omgeving als u risicovolle activiteiten uitvoert of als er bedrijven in uw omgeving met risicovolle activiteiten zijn. In structuur- en bestemmingsplannen spelen de risicocontouren een belangrijke rol. Een QRA kan onderdeel zijn van een veiligheidsrapportage (VR), maar kan ook als zelfstandig rapport opgesteld worden. Een QRA kan bijvoorbeeld op grond van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (Bevi) ook geëist worden.

Wilt u meer weten over wat BMD Advies voor u kan doen? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.

Veiligheidsadviseur ADR
Vallen de activiteiten van uw onderneming onder het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg of bijvoorbeeld het verpakken, beladen vullen of lossen ervan? Dan heeft uw bedrijf op basis van regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), over het spoor (RID) en over het binnenwater (ADN) een veiligheidsadviseur nodig.

Een veiligheidsadviseur is niet nodig als u met een vrijstelling gevaarlijke stoffen vervoert. Eén van deze vrijstellingen geldt voor het vervoer van kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld een aantal blikken of flessen in een doos.

Heeft uw bedrijf een veiligheidsadviseur nodig, dan moet deze in het bezit zijn van een certificaat. U hoeft niet zelf een veiligheidsadviseur in dienst te hebben. BMD Advies Noord Nederland beschikt over een gecertificeerde Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen.

Onze adviseur heeft jarenlange praktijkervaring, is objectief en neemt alle taken van u over. Hij gaat na of alle voorschriften worden nageleefd, geeft zo nodig verbeteringen aan en stelt het verplichte jaarverslag op. De EVO-veiligheidsadviseur kunt u ook inschakelen als ondersteuning of begeleiding van de eigen veiligheidsadviseur.

Als u alleen kleine of beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoert, kan een adviseur van BMD Advies beoordelen of een veiligheidsadviseur wel noodzakelijk is. Neem vrijblijvend eens contact op met een van onze adviseurs via 0594 – 280 130 of stuur een e-mail naar info@bmdadviesnoord.nl.

Kwantitatieve risicoanalyse (QRA)

 

 

 

BMD Advies Noord

Lorentzpark 3B
9351 VJ Leek

Telefoon: 0594-28 01 30
E-mail: info@bmdadviesnoord.nl

Download onze leveringsvoorwaarden